Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jan Hataš - HATTY
460 01 Liberec, Mlýnská 577/5
identifikační číslo: 66795699

EET je zde prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU / Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající je firma Jan Hataš Hatty se sídlem (Mlýnská 577/5 Liberec 460 01) IČ 66795699 DIČ 76072333447, zapsaná v živnostenském rejstříku č.j. ZU MML/997/10/sed/2 Liberec. Jan Hataš Hatty je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.


Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mujamulet.cz od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků.

 

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě www.mujamulet.cz.

Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.

Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na www.mujamulet.cz, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě osobního odběru je za místo doručení považována adresa provozovny kamenného obchodu.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.mujamulet.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno ve výdejním místě obchodu.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží. 

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu, u kterého bylo zboží dle prodejních dokladů zakoupeno.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Vracené zboží zaslané prodávajícímu na dobírku, nebude převzato.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy a zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA NÁKUPU

Nákup prostřednictvím e-shopu www.mujamulet.cz lze uskutečnit pouze na území České a Slovenské republiky.

Ceny u zboží jsou uváděny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Veškeré podané objednávky v e-shopu www.mujamulet.cz jsou považovány za závazné.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími a platebními podmínkami, reklamačním řádem u nakupovaných výrobků.

Veškeré osobní údaje uvedené zákazníkem při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.

Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení.

Po přijetí objednávky do systému budete v co nejbližší době kontaktováni našim pracovníkem o stavu Vaší objednávky. Ceny platí do konce kalendářního měsíce a nabídka platí do vyprodání zásob.

 

DOPRAVA A OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

Zboží je zasíláno po České republice a po Slovensku prostřednictvím externích dopravců, kterými jsou Česká pošta a PPL (Professional Parcel Logistic).

Informace pro zákazníky ze Slovenska:  Zboží je zasíláno z České republiky. 

Objednané zboží je s ohledem na aktuální stav skladových zásob možné v rámci ČR odebrat také formou osobního odběru na kamenné prodejně.

Zboží expedujeme od 1 do 7 pracovních dní od obdržení objednávky, popř. po obdržení platby na účet. Zboží následně předáme dopravci k jeho doručení. Zboží bude odesláno a doručeno na doručovací adresu uvedenou v objednávce.

O stavu vyřízení objednávky zboží je zákazník informován formou e-mailu s uvedením čísla zásilky.

Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pro pracovní dny dopravců na adresu uvedenou v objednávce.

Náklady na balení a dopravu pro ČR (poštovné)

95,- Kč - zboží odesíláme prostřednictvím PPL.
30,- Kč - příplatek za platbu dobírkou.


Náklady na balení a dopravu pro Slovensko (poštovné)

249,- Kč - zboží odesíláme prostřednictvím GLS.
Pro zákazníky Slovenské republiky máme k dispozici bankovní účet, na který je možné uhradit platbu v EUR, aby nedocházelo k navyšování ceny objednávky v případě platby "dobírkou" či navýšení ceny objednávky při bankovním převodu z EUR na Kč.

Pro uhrazení zboží zasílaného na Slovensko a hrazeného na Slovensku, proveďte platbu bankovním převodem na č. účtu EUR 2000385157/2010 : a variabilní symbol je vždy číslo objednávky. V případě, že zákazník zašle e-mailem (info@mujamulet.cz) potvrzení o provedené platbě, je zboží zasíláno v co nejkratším termínu.

Odpočet DPH pro slovenské zákazníky

Odpočet DPH pro slovenské zákazníky je možný za následujících podmínek:

cena objednávky je vyšší jak 10 000,- Kč,

Odběratelem je firma nebo jiný podnikatelský subjekt řádně přihlášený plátcovství DPH na Slovensku,

přihlášení k plátcovství DPH doloží zasláním e-mailem oskenované kopie dokladu o "Osvědčení o registraci pro daň s přidané hodnoty" vydané příslušným úřadem,

zákazník na vyžádání obratem pošle podepsané prohlášení o přijetí a evidenci zboží. Toto zašle Faxem nebo poštou.

 

NÁKUP ZBOŽÍ

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě mujamulet.cz formou náhledných karet po jednotlivých kategoriích. Detail každé karty obsahuje název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o produktu. Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. Mujamulet.cz za tuto skutečnost neodpovídá.

Po vybrání požadované velikosti, případně barvy produktu tlačítkem VLOŽIT DO KOŠÍKU, umístíte vámi vybrané zboží do košíku. Při každém vložení zboží do košíku je zobrazen produkt, počet vložených kusů a celková cena zboží v košíku.

V košíku se Vám zobrazí jednotlivé produkty s počtem kusů, který lze změnit (nutné je potvrzení změny počtu tlačítkem upravit). Ve druhém kroku máte možnost vyplnit objednávku včetně dodání zboží. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačními podmínkami je nutné tlačítkem Potvrdit objednávku.

ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY

Po kontrole správnosti zadaných údajů je možné ve 3 kroku objednávku odeslat ke zpracování.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A EXPEDICE ZBOŽÍ

Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému včetně přiděleného čísla k Vaší objednávce. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. O průběhu vyřízení Vaší objednávky budete dále informováni prostřednictvím informačních emailů, případně telefonicky pracovníky obchodu.

Objednané zboží bude vyskladněno do 1 - 5 pracovních dnů, v některých případech až 10 dnů od potvrzení objednávky. V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni pracovníky obchodu a Vaše objednávka bude po dohodě stornována nebo aktualizována.

 

ZPŮSOB PLATBY A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

a) Platba dobírkou

Vybrané zboží zašleme na adresu uvedenou ve Vaší objednávce na dobírku.

Zboží tímto platíte v hotovosti při převzetí dopravci na základě příjmového dokladu.

V zásilce bude přiložen záruční list a návod k obsluze, jsou-li součástí zboží. Odpovídající daňový doklad bude odeslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

b) Platba bankovním převodem (platba předem)

Platbu (dle objednávky) za zboží uhraďte na číslo účtu 2700385158/2010.

Variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

Zboží vyexpedujeme na adresu dodání (prodejce) po přijetí platby na náš účet, popř. po předchozí dohodě po zaslání potvrzení o provedené transakci.

V zásilce bude přiložen záruční list a návod k obsluze, jsou-li součástí zboží. Odpovídající daňový doklad bude odeslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

c) Platba v hotovosti

Platí pro osobní odběr zboží na adrese prodejce. (viz. výdejní místa prodeje)

Pozor! Objednané zboží lze převzít po oznámení (telefonicky, e-mailem), že je Vaše objednávka připravena k odběru!

.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přeswww.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

ZABEZPEČENÍ DAT

Společnost Jan Hataš Hatty  si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím!

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Jan Hataš Hatty s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jan Hataš Hatty je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tato služba se vztahuje pouze na území České a Slovenské republiky.

Jan Hataš Hatty nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.